Liever persoonlijk contact? Bel ons dan even: Tel: 06-21321571
Liever persoonlijk contact met van Liempt Advies?van Liempt Advies
Zoeken
Menu
van Liempt Advies

Algemene voorwaarden

Van Liempt Advies

Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening

 

1 Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: Van Liempt Advies

Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van “Van Liempt Advies”.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2  Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 

3 Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

3.3 Jaarlijks vindt aanpassing van de prijzen plaats. Naast inflatiecorrectie worden de tarieven met maximaal 5% verhoogd voor bestaande klanten.

3.4 Gelijktijdig met de algemene voorwaarden ontvangt u een overzicht van de geldende tarieven.

 

4 Adviezen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer.

 

5 Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door

Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te

verhalen.

6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij

Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
 3. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
 4. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.5 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

6.6 Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.

6.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

6.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

8 Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

 

9 Aanvullende algemene voorwaarden abonnement

Indien u gebruik wenst te maken van advies via telefoon, mail of anderszins op afstand (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend,  middels TEAMS / ZOOM / Google MEET), dan dient u ook akkoord te gaan met de aanvullende voorwaarden MRTelefoon.

 

 1. Ontbinding

10.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

10.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

10.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

10.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

10.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 

11 Annuleringsregeling

11.1 In geval van annulering door de opdrachtgever wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

 1. 2 weken voor de aanvangsdatum: volledige bedrag zoals in de overeenkomst staat.
 2. 1 maand tot 2 weken voor aanvangsdatum: helft van het bedrag als in de overeenkomst staat.

 

12 Klachtenregeling

12.1 In geval van (vermeende) wanprestatie vind er een gesprek plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om het probleem op te lossen.

12.2 Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden, binnen 2-4 weken na het eerste gesprek. Binnen 4 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoord.

12.3 Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost dan wordt een onafhankelijk mediator benoemd. De afspraken die in de mediation gemaakt worden zijn bindend.

12.4 Een klacht zal door opdrachtnemer te allen tijd vertrouwelijk worden behandeld.

12.5 Klachten en de wijze van afhandeling worden door opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

 

13 Aansprakelijkheid

13.1 Gezien de aard van het advies aan de medezeggenschapsraad (verbonden aan een school of bestuur in het primair of voortgezet onderwijs) is er geen sprake van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

Laatst verantwoordelijk bij het ten uitvoer brengen van enige vorm van aan de hierboven genoemde raden blijft de directie en / of het college van bestuur van de betrokken school of bestuur.

13.2 Mocht door tussenkomst van een rechter bepaald worden dat er sprake is van aansprakelijkheid, dan zal de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

 

14 Toepasselijk recht

14.1 Nederlands recht is van toepassing

 

 

Laatst gewijzigd: 17-2-2022 Boekel

(Eerdere versies komen hiermee te vervallen)

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden “Van Liempt Advies”

 

BEHOREND BIJ HET LIDMAATSCHAP / ABONNEMENT

Van Liempt Advies heeft als opdracht om advies dichtbij de medezeggenschapsraden in het basis- en voortgezet onderwijs te brengen. We doen dit door u met één telefoontje een direct advies te geven.

 

Over ons

Wij zijn “de MRTelefoon”, een onderdeel van Van Liempt Advies, en staan ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 85528404. We zijn gevestigd aan de Zandhoek 20 te Boekel, bezoek is alleen mogelijk op afspraak.

 

Contact

info@mrtelefoon.nl

0492 265 801

 

We zijn geopend / bereikbaar*:

* Tijdens vakantieperiodes in de regio zuid is de MRTelefoon niet bereikbaar. Vragen per mail worden  één maal per week gelezen. Indien noodzakelijk, i.v.m. het reageren binnen gestelde termijnen door de raad, wordt er voor het einde van de vakantie gereageerd.

 

 1. Algemeen

Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap / abonnement (verder: lidmaatschap) dat u bij ons afsluit en op al onze verdere juridische dienstverlening en adviezen.

Mocht het zo zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan blijven de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De vernietigde of nietige bepalingen zullen door ons worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

 1. Aanbod

Van Liempt Advies biedt een lidmaatschap aan dat u kan helpen met het beantwoorden van uw generalistische juridische medezeggenschapsvragen vragen via de telefoon (of anderszins op afstand (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend,  middels MAIL / TEAMS / ZOOM / Google MEET).

Indien in uw situatie een generalistisch advies niet afdoende is en het ons juridisch noodzakelijk lijkt om uw zaak verder te (laten) bekijken of behandelen dan kunnen we u voorzien van uitgebreider advies. Voor dit uitgebreide advies ontvangt u een vrijblijvende offerte.

 

 

 1. Overeenkomst

U kunt bij van Liempt Advies het lidmaatschap via mail afsluiten. Als u een lidmaatschap bij ons afsluit dan krijgt u hiervan een bevestiging per e-mail.

Uw lidmaatschap vangt aan op het moment dat wij uw aanmelding hebben geaccepteerd. In zeer uitzonderlijke gevallen zullen we een lidmaatschap weigeren. Wij behouden ons het recht voor dit zonder verdere opgaaf van redenen te doen. Bijvoorbeeld omdat de wet ons dat verplicht.

 

 

 1. Inhoud

 

MRTelefoon biedt de volgende mogelijkheden:

 

Kennismakingspakket

 

Basis Abonnement

 

 

 1. Tarieven

Gelijktijdig met (de verwijzing naar) de algemene voorwaarden ontvangt u een overzicht van de geldende tarieven.

 

 1. Duur en opzegging

Het lidmaatschap van het basisabonnement duurt 1 jaar vanaf het moment dat het lidmaatschap is ingegaan. Na dit jaar wordt het lidmaatschap onder dezelfde voorwaarden voortgezet voor telkens 1 jaar. Het lidmaatschap opzeggen kan dan door uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de einddatum van de overeenkomst contact met ons op te nemen via info@vanliemptadvies.nl.

Voor het Kennismakingspakket wordt verwezen naar artikel 4.

 

 1. Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die u aan ons geeft. Het is mogelijk dat wij verplicht zijn om vertrouwelijke informatie door te geven aan een andere partij op grond van een wettelijke bepaling of uitspraak van de rechter.

 

 1. Eenzijdig wijzigingsbeding

Wij zijn gerechtigd om deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzen. In dat geval zullen wij u tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste één maand zitten.

 

 1. Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op deze aanvullende algemene voorwaarden.

 

Laatst gewijzigd: 17-2-2022 Boekel

(Eerdere versies komen hiermee te vervallen)

Webdesign: de Geus Internet
Terug naar boven